بريم بالا
آخرين اخبار سايت :
تبلیغات
ژورنال بافتنی مرضیه کتلی    

کتاب های آموزش خیاطی سیما عمرانی

هم اکنون در بانوکده بخوانید
آموزش خیاطی به روش مولر-درس هفتم

بانوکده

مطالب این بخش شامل:

طریقه رسم الگوی بالا تنه به روش مولر

طریقه اندازه گیری رو بدن

مراحل رسم الگو

طریقه رسم الگوی بالاتنه به روش مولر

برای رسم الگو به روش مولر که بر اساس سایزبندی و آناتومی بدن رسم می‌شود به چهار اندازه اصلی از بدن نیاز داریم که عبارتند از:

طول اندام

اندازه دور سینه

اندازه دور کمر

اندازه دور باسن

کلیه اندازه‌های طولی بدن از تمام قد به دست می‌آید و ⅛ تمام قد هر شخص برابر با طول سر می‌باشد و بلندی کف حلقه و قد باسن برابر با طول سر می‌باشد و اندازه‌های عرضی بدن از دور سینه به دست می‌آید مسلماً تمام اندام‌های دارای دور سینه یکسان، قدهای متفاوتی دارند. برای مثال دو شخص با دور سینه 100 سانتیمتر دارای دو قد 158 سانتیمتر و 164 سانتیمتر می‌باشند در نتیجه اندازه‌های طولی بدن آنها نیز متفاوت است که برای هر کدام الگوی مختلف تهیه می‌شود. در ابتدا الگو با توجه به جدول سایزبندی رسم می‌شود و بعد با اندازه‌های بدن مقایسه می‌شود تا الگویی بدون پرو به دست آید.

طریقه اندازه گیری روی بدن

برای اندازه‌گیری روی بدن موارد زیر الزامی است. ابتدا خط کمر باید به وسیله نوار 2 سانتی مشخص شود که در گودی کمر بسته می‌شود و در جلو و پشت در یک سطح افقی قرار گیرد و اندازه‌های لازم حتماً باید با لباس زیری گرفته شود که در زمان پرو و استفاده از لباس،‌ یکی باشد. اندازه تمام قد بدون کفش گرفته می‌شود. اندازه تمام قد مطابق شکل 1 از بالای سر تا روی زمین اندازه‌گیری می‌شود به طوری که پشت، سر،‌ باسن و پاشنه پا به دیوار چسبیده باشد.

بانوکده

اندازه دور سینه با چرخش مختصر به صورت افقی از پشت تا جلو روی برجستگی قرار می‌گیرد ( شکل 2 )


 

اندازه دور کمر از محل گودی کمر با چرخش مختصر متر گرفته می‌شود ( شکل 2 )

بانوکده

اندازه دور باسن همانند تصویر از برجسته‌ترین قسمت باسن در پشت و جلو در امتداد پشت با حرکت مختصر متر گرفته می‌شود ( شکل 2 ) چهار اندازه اصلی بدن در جدول شماره 1 و اندازه‌های طولی فرعی بدن در جدول شماره 2 و اندازه‌ها عرضی فرعی بدن مطابق جدول شماره 3 محاسبه می‌شود.

 

طریقه اندازه‌گیری بلندی کف حلقه از پشت گردن تا سطح کف حلقه مطابق شکل 3 با قراردادن خط کش در زیر بغل مشخص می‌شود.

بانوکده

اندازه قد بالاتنه پشت از آخرین مهره گردن تا زیر نوار کمر ( شکل 4 ) و اندازه کارور پشت از محل اتصال دست راست به بدن تا قسمت اتصال دست چپ به بدن در پشت می‌باشد ( شکل 4 )

بانوکده

اندازه‌گیری کارور جلو از محل اتصال دست راست به بدن تا محل اتصال دست چپ  به بدن در جلو می‌باشد ( شکل 5 )

 

اندازه بلندی سینه از انتهای مهره گردن پشت تا برجستگی سینه‌ است که اندازه‌ پشت گردن از این مقدار کم می‌شود ( شکل 6 )

بانوکده

اندازه قد بالاتنه جلو از انتهای مهره گردن پشت تا زیر نوار کمر بسته شده، گرفته می‌شود. اگر پشت یقه را از این اندازه کم کنیم قد بالاتنه جلو به دست می‌آید ( شکل 6 )

اندازه سرشانه از محل اتصال گردن به شانه تا افتادگی دست می‌باشد. ( شکل 7 )

بانوکده

اندازه قد آستین از انتهای سرشانه تا مچ دست می‌باشد به طوری که دست به طور خمیده قرار گرفته باشد ( شکل 8 )

بانوکده

مرحله اول رسم الگو

از سمت راست کاغذ، خطی عمود از بالا به پایین رسم کنید، ابتدای خط نقطه 1 می‌باشد و از 1 به پایین مطابق جدول شماره 2 اندازه‌های طولی بدن را به پایین علامت ‌بگذارید و از نقاط بدست آمده عمود به سمت چپ کاغذ رسم ‌کنید، به این ترتیب خطوط سینه و کمر و باسن به دست می‌آید.

بانوکده

بلندی کف حلقه = 2 → 1 = ⅛ قد کامل + 1 = 5/23 سانتیمتر ( به بلندی کف حلقه 2 سانتیمتر برای آزادی اضافه می‌شود)

قد بالاتنه پشت 3 → 1 = ¼ قد منهای 1 = 42 سانتیمتر

خط باسن 4 → 1 = ⅛ قد + بالاتنه پشت = 5/63 سانتیمتر

برای گودی کمر 3 ← 6 = 2 سانتیمتر

روی خط باسن 4 ← 5 = 2 سانتیمتر

تیره ( کارور ) پشت 7 ← 8 = 19 سانتیمتر ( به تیره پشت 1 سانتیمتر اضافه می‌شود )

گشادی کف حلقه پشت 8 ← 9 = 7 سانتیمتر ( به گشادی کف حلقه 1 سانتیمتر اضافه می‌شود و ½ گشادی کف حلقه + cm 1 برای پشت حلقه منظور می‌شود، در اینجا گشادی کف حلقه گشاد شده 12 سانتیمتر می‌شود. cm 6= 2÷12، cm 7=6+1 ، فاصله بین دو پهلو 9 ← 10 = 6-5 سانتیمتر )

از نقاط 9 و 10 به خط باسن عمود می‌شود.

گشادی کف حلقه جلو = 10 ← 11 = 5 سانتیمتر.

½ گشادی کف حلقه منهای 1 سانتیمتر برای جلو درنظر گرفته می‌شود.

Cm 6= 2÷12، ½ گشادی کف حلقه cm 5= 1- 6

بزرگی سینه جلو = 12 ← 13 = 22 سانتیمتر ( به بزرگی سینه جلو 1 سانتیمتر اضافه می‌شود )

برجستگی سینه جلو 13 ← 14 = 5/10 سانتیمتر ( و برابر است با یک دهم دور سینه به علاوه نیم سانتیمتر 5/10= 5/0 +  10 )

پشت یقه = 1 ← 15 = 5/6 سانتیمتر ( از پشت یقه نیم سانتیمتر کم می‌شود. 5/6 = 5/0 – 7 و از 15 عمود به سمت بالا رسم می‌شود )

15 ← 16 = 2 سانتیمتر و از 1 به 16 هلال یقه پشت الگو رسم می‌شود. نقطه 16 محل تلاقی خط 1 و 10 می‌باشد.

17 ← 18 = 5/1 سانتیمتر به پایین علامت می‌گذاریم.

18 ← 19 = 1 سانتیمتر و دو نقطه 16 و 19 به هم وصل می‌شود تا شیب سرشانه پشت به دست آید و از نقطه 16 پهنای سرشانه به علاوه 1 سانتیمتر را مشخص می‌کنیم.

17 ← 19 = ½ ( 8 به 17 ) و از نقطه 19 به خط 1 عمود می‌کنیم تا خط ½ حلقه به دست آید.

8 ← 20 = ½ ( 8 به 19 ) و از نقطه 20 مساوی 3/1 سانت خارج می‌شویم. از نقطه 19 به بالا و پایین 75/0 میلیمتر علامت زده و از نقاط جدید 1 سانتیمتر خارج شوید. حلقه آستین پشت را از 18 به 9 به طور هلال وصل کنید به طوری که از نقاط خارج شده 20 و 19 بگذرد.

5 ← K = 4 سانتیمتر و از K به خط ½ حلقه عمود کنید و پنس حلقه را رسم کنید.

بانوکده

مرحله دوم رسم الگوی بالاتنه

11 ← 22 = ( 8 به 11 ) منهای 2 سانتیمتر = 19 سانتیمتر.

از نقطه 22 دایره‌‌ای رسم می کنیم به مرکز 11 و شعاع ( 11 به 22 ) به سمت راست کاغذ

22 ← 23 =  یک بیستم دور سینه = 5 سانتیمتر

( 11 به 24 ) = ( 8 به 20 ) = 25/5 سانتیمتر

24 ← 25 = ½ ( 23 به 24 ) از نقطه 25 مساوی 1 سانتیمتر داخل شده و حلقه آستین جلو را از 23 به 10 طوری رسم کنید که از 1 سانتیمتر داخل شده از نقطه 25 و 24 بگذرد.

قد بالاتنه جلو 26 ← 27 = 5/46 سانتیمتر و از 27 به وسط جلو عمود می‌شود، نقطه 29 به دست می‌آید. از نقطه 27 به سمت راست دایره به مرکز 28 رسم می‌کنیم.

( 29 ← 30 ) = ( 1 به 15  ) = 5/6 سانتیمتر

29 به 31 = پشت یقه + 5/1 سانتیمتر = 5/8 سانتیمتر

سرشانه جلو 23 ← 32 و 32 روی دایره می‌باشد.

( 27 به 30 ) = ( 32 به 33 )

از 33 به 28 رسم کنید، پنس سرشانه جلو به دست می‌آید.

 

( 28 به 32 ) = ( 28 به 34 ) دو طرف پنس یک اندازه می‌باشد و از 34 به 30 وصل می‌شود.

بانوکده

مرحله سوم رسم الگو

35 ← 36 = ¼ دور کمر منهای 1 سانتیمتر = 17 سانتیمتر

36 به 37 = اضافات کمر جلو یا قطر پنس کمر جلو که به دو طرف خط 28 روی خط کمر منتقل می‌شود و به 28 وصل می‌شود.

( 36 به 5 ) + ( 5 به 38 ) = ½ کمر + 3 – 2 سانتیمتر می‌باشد.

38 ← 6 = اضافات کمر پشت می‌باشد.

از نقاط روی خط کمر در پهلوها 1 سانتیمتر بالا رفته و 1 تا 5/1 سانتیمتر داخل می‌شویم و به نقاط 9 و 10 با هلال داخلی وصل می‌شود.

39 ← 40 = ¼ کمر به علاوه 1 سانتیمتر مساوی 19 سانتیمتر

40 ← 41 = اضافات باسن جلو که به دو طرف خط 28 روی خط باسن منتقل می‌شود، پنس کمر جلو را کامل کنید.

( 40 به 43 ) + ( 43 به 42 ) = ½ باسن + 5/1 تا 2 سانتیمتر.

 

5 ← 42 = تنگی باسن که ½ این مقدار را از نقاط 43 تا 44 خارج می‌شویم و از خط کمر هلال پهلو را تا 44 رسم می‌کنیم.

بانوکدهچ

منبع : کوک

Print

اگه عکس ها لود نشدن يا لينک دانلود خراب بود يا هر مشکلي تو اين پست بود از پايين به ما اطلاع دهيد
فقط کافيست کد امنيتي زير رو وارد کنيد و روي گزينه گزارش خرابي لينک کليک کنيد تا خرابي براي ما ارسال شود

بخش نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
دوره آموزش بافتنی

جستجو

Search

موضوعات

Category

ميزکار

Panel
ورود کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :


عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

پربازديدترين ها

Most Viewed

آخرين کاربران

Recent User

تبلیغات

آمار
آمار مطالب و اطلاعات شما
  • مجموع مطالب :1223 پست
  • کل نظرات :1316
  • آي پي شما :54.205.209.213
  • مرورگرشما :
  • سيستم عامل شما :
  • امروز :سه شنبه 28 دی 1395

مروري بر گزشته
آرشيو
تبلیغات

کانال تلگرام

آموزش چرم دوزی

آموزش چرم دوزی

لينک دوستان

Links
بانوکده در شبکه هاي اجتماعي
بانوکده در فیس بوک


بانوکده در گوگل پلاس


بانوکده در اینستاگرام


صفحه رسمی بانوکده