این طرح را پرینت گرفته و روی مقوا منتقل کنید.

بانوکده

دور تا دور آن را ببرید و از روی خطوط تا بزنید و مطابق شکل چسب بزنید.

بانوکده

 

منبع  kadopichi.persianblog.ir